دستور جلسات و مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در سال 1401

 

صورتجلسه

هفتاد و دومین جلسه شورا  مورخ 1401/01/25

دستور
جلسه

شرح
دستور

گزارش
کارشناسی

مصوبه

نوع
مصوبه

توضیحات
و اقدامات

دستور
جلسه 1:
بررسی خسارت وارد شده به محصول پسته در اثر کاهش دمای ابتدای سال جاری و راهکارهای پیشنهادی جهت جبران خسارت

شرح دستور\شرح
دستور جلسه 72.
docx

گزارش کارشناسی\جلسه 72\بررسی خسارت وارد شده به محصول پسته در اثر کاهش دمای ابتدای سال جاری و راهکارهای پیشنهادی جهت جبران خسارت.

با توجه به خسارت سنگین وارد شده به کشاورزان به منظور تعیین تکلیف و
امهال بدهی بانکی باغداران خسارت دیده که سر رسید آن در سال 1401 می باشد، مقرر شد با عاملیت بانک کشاورزی:

الف)
هیئت محترم دولت مصوبه امهال تسهیلات مذکور را تصویب کرده و ابلاغ به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت صدور تضمین نامه اجرای آن را در دستور کار قرار دهد.

ب) با عنایت به مصوبه جلسه مورخ 16/01/1401 در خصوص استمهال بدهی باغداران خسارت دیده، چنانچه منظور، استفاده از ظرفیت بانک کشاورزی و اختیارات
خارج از رویه دستورالعمل نحوه تعیین تکلیف مطالبات بانک ها (ابلاغی از سوی بانک مرکزی) است، پیگیری توسط سازمان جهادکشاورزی به منظور اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی
جهت انجام فرآیند استمهال بدهی باغداران خسارت دیده خارج از رویه مذکور انجام شود.

ج) به دلیل تاثیرپذیری صنایع تبدیلی بخش کشاورزی از موضوع استمهال بدهی باغداران خسارت دیده (به خصوص واحدهای فرآوری پسته)، لازم است با پیگیری
سازمان جهادکشاورزی مشمولیت لازم در جهت استفاده از استمهال این بخش معمول گردد.

استانی

مکاتبه شماره 304/130/1401
مورخ
08/02/1401 با بانک کشاورزی کرمان و مکاتبه 301/130/1401
مورخ
08/02/1401 با سازمان جهادکشاورزی شمال استان کرمان انجام شده است و
موضوع در حال پیگیری است.

دستور جلسه 1: بررسی خسارت واردشده به محصول پسته در اثر کاهش دمای ابتدای سال جاری و راهکارهای پیشنهادی
جهت جبران خسارت

با عنایت به اینکه برای دومین سال متوالی است که نوسانات دمایی به باغات پسته استان خسارت وارد نموده و کشاورزان با کمبود منابع مالی برای تعمیر، نگهداری و تامین هزینه های جاری باغات خسارت دیده مواجه هستند؛

به منظور نگهداری و اصلاح باغات پسته در جلسه ای که با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی و مسئولین محترم استان کرمان در تاریخ 1401/01/16 برگزار شد، مقرر گردید که با مسئولیت جناب آقای دکتر قربانی معاون محترم برنامه ریزی و اقتصادی
وزارت جهاد کشاورزی، تسهیلات
کشاورز کارت” از سوی بانک کشاورزی به باغداران خسارت دیده تخصیص یابد. لذا با عنایت به خسارت سنگین وارد شده به محصول پسته استان مقرر شد برای اخذ مصوبه از هیئت محترم وزیران، با محوریت اتاق بازرگانی ظرف مدت ده روز پیگیری لازم جهت تخصیص کمک بلاعوض، از محل ستاد حوادث غیرمترقبه صورت پذیرد.


شناسایی کشاورزان خرده مالک خسارت دیده، با همکاری کمیسیون کشاورزی اتاق، بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی و هدایت اعتبارات بلاعوض و کمک های دولتی به ایشان از طریق اخذ وکالتنامه محضری از شرکاء توسط نماینده مالکین


با توجه به خسارت حادث شده برای باغداران پسته و عدم محصول دهی در سال آینده، شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ استان نسبت به تمرکز منابع به میزان حداقل 5 تا 6 هزار میلیارد تومان در بانک کشاورزی استان جهت پرداخت
تسهیلات سرمایه در گردش اقدام نمایند

استانی

مکاتبه
شماره
304/130/1401
مورخ
08/02/1401 با بانک کشاورزی کرمان، مکاتبه 440/130/د مورخ 08/02/1401 با کمیسیون کشاورزی اتاق و مکاتبه 301/130/1401 مورخ 08/02/1401 با سازمان جهادکشاورزی شمال استان کرمان انجام شده است و موضوع در حال پیگیری است.

دستور جلسه 1: بررسی خسارت وارد شده به محصول پسته در اثر کاهش دمای ابتدای سال جاری و راهکارهای پیشنهادی جهت جبران خسارت

از آنجا که غرامت پرداختی به کشاورزان خسارت دیده همواره با تاخیر صورت پذیرفته و عمدتاً صرف تجدید مجدد بیمه باغات می‌شود، مقرر شد پیگیری لازم جهت تسریع در پرداخت غرامت بیمه به باغدارانی که باغ خود را بیمه کرده اند، حداکثر تا پایان شهریور ماه، توسط صندوق بیمه انجام شود.

همچنین صندوق بیمه، اقدامات لازم جهت جایگزینی بیمه درآمد به جای بیمه عملکرد را تا آبان ماه سال جاری انجام دهد.

استانی

مکاتبه
شماره
304/130/1401
مورخ
08/02/1401 با بانک کشاورزی کرمان و مکاتبه 306/130/1401
مورخ
08/02/1401 با خدمات بیمه ای مدیریت بانک کشاورزی استان انجام شده است و موضوع در حال پیگیری است.

دستور جلسه 1: بررسی خسارت وارد شده به محصول پسته در اثر کاهش دمای ابتدای سال جاری و راهکارهای پیشنهادی جهت جبران خسارت

با عنایت به اینکه افزایش تعرفه برق و آب بهاء در شرایط فعلی موجب افزایش هزینه های کشاورزان خسارت دیده شده است، مقرر شد انجمن پسته ایران و کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، ظرف مدت یک ماه از طریق مکاتبه با شرکت آب منطقه ای و برق منطقه ای استان، جهت اخذ اطلاعات مربوط به برآورد میزان آب بهاء، تعداد چاه ها و ما به التفاوت قبض های برق اقدام نماید و گزارش نهایی از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به هیئت وزیران اعلام گردد.

استانی

مکاتبه
شماره
300/130/1401
مورخ
08/02/1401 با انجمن پسته ایران و مکاتبه 440/130/د
مورخ
08/02/1401 با کمیسیون کشاورزی اتاق انجام شده است و موضوع در حال پیگیری است.

دستور جلسه 2: ارائه راهکارهای پیشنهادی به
منظور پیشگیری از خسارات ناشی از نوسات دمایی در سال های آتی

گزارش کارشناسی\جلسه 72\بررسی راهکارهایی به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از نوسات دمایی در سال های آتی .

بین سازمان هواشناسی، سازمان جهاد کشاورزی،استانداری و اتاق بازرگانی تفاهم نامه ای به منظور افزایش تعداد ایستگاه های هواشناسی تنظیم گردد. هم چنین سازمان هواشناسی ظرف مدت 2 ماه نسبت به برآورد هزینه جهت ساخت ایستگاه های هواشناسی جدید و مورد نیاز اقدام و نتیجه را به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام نماید. تامین اعتبار موردنیاز برای ساخت ایستگاه های مذکور از طریق منابع سازمان هواشناسی و رایزنی با شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ استان انجام شود.

استانی

مکاتبه
شماره
309/130/1401
مورخ
08/02/1401 با استانداری، مکاتبه 303/130/1401
مورخ
08/02/1401 با اداره هواشناسی استان کرمان،مکاتبه شماره 301/130/1401
مورخ
08/02/1401 با سازمان جهادکشاورزی شمال استان کرمان و مکاتبه 440/130/دمورخ 08/02/1401 با کمیسیون کشاورزی اتاق انجام شده است و موضوع در حال پیگیری است.

دستور
جلسه 2: ارائه راهکارهای
پیشنهادی به منظور
پیشگیری از خسارات ناشی
از نوسات دمایی در سال
های آتی

مقرر شد از طریق مکاتبه سازمان جهاد کشاورزی استان با وزارت
جهاد کشاورزی، میزان تسهیلات بانک کشاورزی (تسهیلات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی) افزایش یافته و در راستای مکانیزه کردن
باغداری و تامین هزینه خرید ماشین آلات و دستگاه های مقابله با سرمازدگی، به باغداران اختصاص یابد.

استانی

مکاتبه شماره 301/130/1401
مورخ
08/02/1401 با سازمان جهادکشاورزی
شمال استان کرمان
انجام شده است و
موضوع در حال پیگیری است.

دستور
جلسه 2: ارائه
راهکارهای
پیشنهادی به
منظور پیشگیری
از خسارات
ناشی از
نوسات دمایی
در سال های
آتی

با محوریت پژوهشکده پسته به منظور تعیین موثرترین روش های
مقابله با سرمازدگی، ظرف مدت یک ماه، اعتبار مورد نیاز برآورد
شده و طی گزارشی به کارگروه
ارائه راهکارهای موثر در پیشگیری از خسارات سرمازدگی، که ذیل کمیسیون کشاورزی اتاق تشکیل
شده است، ارائه و پس از جمع بندی، به شورای گفت و گوی استان
اعلام گردد.

استانی

مکاتبه شماره 305/130/1401
مورخ
08/02/1401 با پژوهشکده پسته
رفسنجان
و مکاتبه 440/130/د
مورخ
08/02/1401 با کمیسیون کشاورزی
اتاق
انجام شده است و موضوع در حال
پیگیری است.

دستور
جلسه 2: ارائه
راهکارهای
پیشنهادی به
منظور
پیشگیری از
خسارات ناشی
از نوسات
دمایی در سال
های آتی

در مناطقی که سرمای بهاره در اکثر سالها موجب از بین رفتن یا صدمه زدن به محصولات می شود، با پیگیری جهاد کشاورزی، در
راستای کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی، نحوه تخصیص سهمیه
گازوئیل برای بخاری های باغی، تا پایان شهریور ماه، به شورای گفت و گوی استان اعلام شود.

استانی

مکاتبه شماره 301/130/1401
مورخ
08/02/1401 با سازمان جهادکشاورزی
شمال استان کرمان و مکاتبه 307/130/1401

مورخ
08/02/1401 با شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه کرمان
انجام
شده است و موضوع در حال پیگیری است.

دستور جلسه 3: تصویب
تقویم زمانی برگزاری
جلسات شورا در سال 1401 به استناد
تبصره 1 ماده 3
دستورالعمل
تشکیل و
اداره جلسات
شوراهای
استانی گفت و
گوی دولت و
بخش خصوصی

در اجرای ماده 3 دستورالعمل”تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی”مقرر شد جلسات شورا در آخرین پنجشنبه هر ماه (به شرح تاریخ های زیر) در محل اتاق بازرگانی برگزار شود.

نیمه
اول سال

نیمه
دوم سال

25/01/1401

28/07/1401

29/02/1401

26/08/1401

26/03/1401

24/09/1401

30/04/1401

29/10/1401

27/05/1401

27/11/1401

31/06/1401

11/12/1401

استانی

دستور
جلسه 4: تعیین
اعضای بخش
خصوصی و
تعاونی شورا
به استناد
تبصره 1 ماده 2
دستورالعمل
تشکیل و
اداره جلسات
شوراهای استانی
گفت و گوی
دولت و بخش
خصوصی

با توجه به اتمام مدت عضویت هفت نفر از اعضای بخش خصوصی و تعاونی شورا با هماهنگی رؤسای اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و
اتاق تعاون، نمایندگان معرفی و پس از ارائه توضیحات و موافقت حاضرین جهت عضویت در شورای گفت وگو و دعوت به جلسات شورا از این تاریخ به مدت یک سال به شرح زیر تعیین شدند:

جناب آقای مهدی ایرانمنش، رئیس محترم اتحادیه صنف موتورسیکلت، دوچرخه، لوازم یدکی و لوازم باشگاهی

جناب آقای محسن ربیعی، رئیس محترم اتحادیه بنکداران
و عمده فروشان
جناب آقای محمد جوادرستمی، مدیر
عامل محترم شرکت فناوران ارتباطات برتر

جناب آقای حسین رضایی، دبیر کل محترم انجمن پسته ایران

جناب آقای امیر شمس الدین سعید، رئیس محترم کانون کارآفرینی استان کرمان

جناب آقای عباس طوفان، رئیس محترم نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

جناب آقای سیداحمد علوی، رئیس محترم اندیشکده تدبیرآب
ایران و اندیشکده انرژی
همچنین با عنایت به تغییرات
صورت گرفته در انجمن شرکت های دانش بنیان استان
کرمان%D

بالا